Výhodné

Snažím se vyjít Vám, svým klientům, maximálně vstříc. Připravuji tedy zvýhodněné služby - promo akce, které kopírují Vaši častou poptávku a usnadňují, či zlevňují, naši spolupráci.

Zvýhodněné služby

Posudky

Znalecký posudek je nejvyšší odborný důkaz. Je nestranný a objektivní. Vypracovává jej pouze soudní znalec v daném oboru, který jej opatří svou doložkou znalce a znaleckou pečetí.

Krimi Kybernetika Ekonomika

ICT

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT, česky též IKT, zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi.

Služby v IT (ICT)

Promo, výhodná nabídka

Soudní znalec - konzultace
Konzultace zdarma
Prvotní konzultace znalce do 3hod pohovoru, včetně dopravného přímo k Vám kdekoli v ČR, Vám bude v případě další spolupráce zcela odečtena. Stává se tak konzultací zcela ZDARMA. Domluvte si termín již nyní.

Znalecké posudky z oboru Kriminalistika

Znalecké posudky - Počítačová kriminalita
Znalecké posudky
a počítačová kriminalita obecně
Počítačovou kriminalitou, z kriminalistického hlediska, rozumíme skupinu společensky nebezpečných jednání páchaných prostředky výpočetní techniky v podmínkách komunikačních sítí, systémů, SW, DB ...
Znalecký posudek - krádež identity
Znalecký posudek
krádež identity (Identity Theft)
Krádeží identity rozumíme krádeží osobních nebo finančních dat (např. čísla účtů) za účelem odcizení finančních prostředků nebo spáchání jakékoliv jiné trestné činnosti, vedoucí zpravidla k nejrůznějším podvodům.
Znalecký posudek - sociální inženýrství
Znalecký posudek
sociální inženýrství (Social Engineering)
Systematicky používá znalosti lidského chování, umění přesvědčování, aby uživatel udělal to, co by za normálních okolností, při dodržování všech bezpečnostních pravidel, nikdy neudělal. Tím je umožněn kybernetický útok.
Znalecké posudky - Spyware
Znalecké posudky, znalecký posudek
na téma Spyware
Jde o nežádoucí SW - software (programové vybavení), který může poškozovat systémy, software, data, monitorovat chování uživatele a tyto informace předávat útočníkovi bez vědomí poškozeného.
Znalecký posudek - cílená hrozba
Znalecké posudky, znalecký posudek
cílené hrozby (Targeted Threats)
Jedná se o kybernetické útoky s finanční motivací, jež jsou vedeny proti jedné instituci (firmě) nebo celému oboru (průmyslu). Nejsou zpravidla poškozenou společností (jednotlivcem, skupinou) publikovány.
Znalecký posudek - viry, virus
Znalecké posudky, znalecký posudek
na téma Viry (Viruses)
Škodlivé programy se zabudovaným mechanismem jejich šíření. Jakmile je jednou virový program spuštěn uživatelem, vykonává určitou z bezpečnostního pohledu negativní činnost a může se následně dále skrývat.
Znalecké posudky - DOS utoky
Znalecký posudek, znalecké posudky
na téma DoS útoky (Denial of Service Attacks)
Cílem těchto útoků je poškodit nebo vyřadit určité služby napadeného, například zahlcením velkým množstvím příchozích požadavků na zpracování dat, apod. DoS útoky mohou rovněž využít slabin systémů.
Znalecký posudek - DNS útoky
Znalecké posudky, znalecký posudek
na téma DNS útoky (DNS Attacks)
Domain Name System ("směrování" v internetu) může být porušen nebo přesměrován na škodlivé web stránky. V poslední době jsou zaznamenávány útoky na lokální DNS služby, tzv. „pharming“.
Znalecký posudek - hybridni cervi
Znalecké posudky, znalecký posudek
na téma Hybridní červi (Hybrid Worms)
Jsou to komplexní programy způsobující škody v informačním a komunikačním prostředí, využívající technologie běžných virů. Na rozdíl od virů jsou ale „samospustitelné“ a analyzují slabá místa SW nebo technologií.
Znalecké posudky - P2P utoky
Znalecký posudek, znalecké posudky
na téma „P2P“ útoky (Peer to peer Attacks)
Peer to peer (P2P) prostředí umožňuje přenos virů a červů a znamená potenciální riziko jako jiná nechráněná síť. Mezi uživateli oblíbené komunikační prostředky patří například instanční messaging (IM) apod.
Znalecký posudek - phishing-rhybaření
Znalecké posudky, znalecký posudek
na téma Phishing, Rhybaření
Využívá slabin samotného uživatele. Na něm jsou podvodným způsobem na základě věrohodného, ale falešného emailu či webového odkazu (spoofing) apod. vylákány citlivé osobní údaje, která jsou zneužita.
Znalecký posudek - Spam-nevyžádaná pošta
Znalecké posudky, znalecký posudek
na téma Spam (nevyžádaná pošta)
Nevyžádaná elektronická pošta poškozující uživatele nebo instituci. Nevyžádaný obsah může být mimo jiné vkládán i do internetových diskusních fór, rozesílány formou SMS, nebo MMS na mobilní zařízení, apod.
Znalecké posudky - útok Web aplikace
Znalecký posudek na téma útoky na
webové aplikace (Web Application Attacks)
Zahrnuje soubor různých útoků na webové aplikace, jako například různé techniky skenování a zneužití slabých míst webového prostředí, ukládání do databáze, změny webových stránek (webfacing apod.).
Znalecký posudek - útok na aplikační úrovni
Znalecký posudek na téma útoky na
aplikační úrovni (Application Level Attacks)
Pod těmito hrozbami rozumíme aplikace vyvinuté a provozované v podniku (instituci) lokálně, nebo komerčně dodané, ale bez webového rozhraní. Aplikace webového charakteru jsou vedeny samostatně.
Znalecký posudek - Botnet
Znalecké posudky, znalecký posudek
na téma botnety (Botnets)
Botnety jsou množiny softwarových robotů (tzv. bots), které pracují v autonomním režimu mimo IT kontrolu napadeného prostředí. Případně propojené počítače, pod kontrolou útočníka, které využívá pro své cíle.
Znalecké posudky - databázový červy
Znalecký posudek na téma útoky a
databázoví červi (Database Worms)
Sami se šíří, jsou cíleni na systém řízení relační databáze. Jsou schopni vyhledávat databáze, pokoušt se o přístup do ni a po přihlášení například zničit obrovský objem dat ve velice krátkém časovém období.
Znalecký posudek - finanční trojský kůň
Znalecký posudek na téma finanční
trojští koně (Financial Trojans Backdoor)
Jedná se o škodlivý software typu trojského koně instalovaného do PC a speciálně určeného pro finanční podvody. Dochází k vkládání podvodných transakcí během komerčních transakcí s autentizací uživatele.
Znalecký posudek - nezabezpečený aplikační vývoj
Znalecký posudek na téma nezabezpečený
aplikační vývoj (Insecure Application Devel.)
Nezabezpečený aplikační vývoj umožňuje zneužívat slabá místa. Využity jsou nástroje na penetrační testování, analyzátory zdrojových kódů a nástroje reverzního inženýrství, dešifrovací technologie a crackery.
Znalecké posudky - zneužití ovladačů
Znalecký posudek na téma zneužití ovladačů
koncových zařízení (Device Driver Exploits)
Ovladače koncových zařízení jsou zneužity pro kompromitaci cílového systému (aplikace). Ovladače koncových zařízení obecně fungují na nejnižší úrovni operačního systému a ne vždy je věnována pozornost jejich zabezpečení.
Znalecký posudek - zranitelnost Operačních Systémů
Znalecký posudek na téma
zranitelnost rozšířených OS (Embedded OS)
Běžné operační systémy (např. Windows) jsou přenášeny do prostředí koncových zařízení. Koncová zařízení jsou obecně slaběji chráněna proti hrozbám, a tím je umožněn jejich přenos z periferních zařízení do centrálních systémů.
Znalecký posudek - hrozby regulátorů, auditů
Znalecký posudek na téma hrozby regulator,
auditor společností (Regulatory Distraction)
Auditorské a regulatorní společnosti požadují po instituci velké množství kritických informací. V případě, že dojde k úniku či zneužití těchto informací směrem ke konkurenci, hrozí instituci i přímé velké ztráty.
Znalecké posudky - Krádež dat z přenosného média
ZP na téma úniky dat z přenositelných
médií (Removable Storage Leakage)
Přenositelná média – zejména s USB rozhraním (flashdisky, externí disky), CD/DVD vypalovačky, iPody, PDA – umožňují přenos velkého množství dat mimo instituci. Tyto přenosy nemusí být autorizovány vlastníky dat.
Znalecký posudek - RFID technologie
Znalecký posudek, znalecké posudky na téma
hrozby RFID (RFID Threats)
Jsou zaměřeny na útoky proti soukromí a majetku. Jedná se o identifikaci na rádiové frekvenci (RFID). Může dojít ke změnám (záměnám) identity osob, zboží apod. Mohou být spojeny s viry (útoky na vyhodnocovací SW).
Znalecký posudek - Sdílený kód SOA
Znalecký posudek, znalecké posudky na téma
Sdílený kód - SOA (Shared Code - SOA )
Sdílené služby postavené na architektuře SOA jsou zranitelné (a na nich postavené SW) díky sdíleným programovým kódům (službám). Mohou obsahovat chyby či jiná bezpečnostně slabá místa.
Znalecké posudky - Telefonie, VoIP
Znalecký posudek, znalecké posudky na téma
hrozby VoIP (VoIP Threats)
Hlasové služby mohou být ohroženy DoS útoky, DNS útoky, útoky na signální protokoly nebo technologickou zranitelností. Jde obvykle o odposlech, nebo modifikaci transportních a aplikačních protokolů, resp. signalizačních.
Znalecký posudek - útoky na bezdrátové WiFi
Znalecký posudek, na téma
útoky na bezdrátové sítě (WLAN Attacks)
K průniku do organizace může dojít pomocí nechráněné bezdrátové komunikace, která je obvykle připojena na vnitřní infrastrukturu. Může dojít k úniku velkého množství citlivých dat a to jak uložených, tak z komunikace samotné.
Znalecký posudek - Outsoursing
Znalecký posudek na téma
outsourcing v zahraničí (XENO Threats)
IT služby či jiné aktivity jsou často v dnešní době outsourcovány i do jiných (rozvojových) zemí, s nižšími náklady, kde je ale jiné vnímání intelektuálního vlastnictví a ochrany soukromí. Jedná se zpravidla o datová centra.
Znalecké posudky - Reverzí inženýrství
ZP na téma reverzní inženýrství firemních
zdroj. kódů (Enterprise Code Reverse Eng.)
Předmětem je reverzní analýza zdrojových kódů podnikových aplikací za účelem detekce zranitelnosti, technologického, procesního a algoritmického know-how a/nebo následného odcizení duševního vlastnictví.
Znalecký posudek - Hrozby webu 2.0
Znalecký posudek na téma
hrozby webu 2. generace (Mashup Threats)
Koncept Webu 2. generace umožňuje směšování obsahů různých zdrojů (web stránek) pomocí skriptování na straně browseru. Jde o zranitelnost skriptovaným útokům z různých zdrojů (web stránek).
Znalecký posudek - Rootkits
Znalecký posudek, znalecké posudky na téma
Rootkity (Rootkits)
Rootkit je modifikovaný systémový soubor, jež používají útočníci k záměně za původní, originální systémové soubory. Získávají kontrolu nad desktopem či serverem a není možné na úrovní admin. systému (root) detekovat průnik.
Znalecké posudky - Útok na koncová zařízení
Znalecký posudek na téma nespravovaná
koncová zařízení (Unmanaged Network Device)
Jsou to zařízení, která nejsou spravována (řízena) a jsou připojena do sítě společnosti. Mohou to být soukromé laptopy zaměstnanců, zařízení externích subjektů, jako tiskárny, kopírky, atd.
Znalecký posudek - Virtualizační hrozby
Znalecký posudek, znalecké posudky na téma
virtualizační hrozby (Virtualization Threats)
Tyto hrozby jsou spojeny se zranitelností operačních systémů, využívajících virtualizační technologie, virtuální manažery, apod. Virtualizace je v IT budoucností, postupuje a nabývá na kvantitě i kvalitě.
Znalecký posudek - Hrozby nechráněného dne
Znalecký posudek, znalecké posudky na téma
hrozby „nechráněného dne“ (Zero Day Threats)
Jsou to útoky vedené ještě před tím, než je dodána nová verze software, která odstraňuje, nebo předchází, bezpečnostní či jiné nedostatky komerčního software. Jde např. o opravné patche apod.
Znalecké posudky - útoky na mobilní zařízení
ZP na téma útoky na mobilní a bezdrátová
zařízení (Mobile and Wireless Device Attacks)
Například i viry jsou rozšiřitelné na mobilní zařízení, např. telefony a jiné bezdrátová zařízení. Dále v případě krádeže těchto zařízení může dojít ke ztrátě citlivých dat nebo duševního vlastnictví.
Znalecký posudek - Generátor škodlivého kódu
Znalecký posudek na téma generátory
zákeřných kódů (Malicious Code Variants)
Jedná se o generátory škodlivých kódů (virů, malware, spyware apod.). Rychle se generující velké množství kódů v rozličných variantách, jsou schopny dále prolomit některé antivirové a softwarové ochrany.
Znalecký posudek - zneužití drobných, domácích aplikací
ZP na téma zneužití malých kancelářských
nebo domácích aplikací (SOHO Vulnerabilities)
Počet jejich instalací v praxi neustále roste, ale zároveň nejsou malé kancelářské nebo domácí aplikace dostatečně profesionálně podporovány, řízeny a zejména zabezpečeny. To vede k jejich velké zranitelnosti.

Znalecké posudky z oboru Kybernetika

Znalecké posudky z oblasti kybernetika, výpočetní technika
Znalecké posudky
z oblasti kybernetiky (VT) obecně
Kybernetika je poměrně mladou vědeckou disciplínou (počátek čtyřicátých let minulého století, vědec N. Wiener), která prostupuje prakticky všechny vědní obory. Znalecké posudky se soustřeďují na výpočetní techniku.
Znalecký posudek - zkoumání PC
Znalecký posudek, zkoumání PC
zkoumání osobních počítačů s libovolným OS
Jedním z nejčastějších znaleckých posudků je zkoumání osobních počítačů, exporty dat, logů, instalovaného software, zjištění práce uživatele, komunikace, atp. Kompletní zkoumání se provádí pomocí forenzních postupů.
Znalecký posudek - zkoumání mobilní telefony
Znalecký posudek, zkoumání
mobilní telefony, SmartPhone
Mobilní telefon dnes již není jen klasický komunikační prostředek (výpis hovorů, SMS, MMS zpráv, atp.), ale díky pokročilým technologiím, mobilním operačním systémům, atp., se jedná o vyspělý produkt IT.
Znalecké posudky, zkoumání výpočetní techniky
Znalecké posudky, zkoumání
prostředků výpočetní techniky
Prostředky organizační a VT mají nejrůznější podobu, ať již jde o jednoduché kalkulátory, organizéry, kapesní počítače, PDA, SmartPhone, MDA, tablet, netbook, ultrabook, osobní PC, mikropočítač, až sálové počítače.
Znalecký posudek, zkoumání počítačové infrastruktury
Znalecký posudek, zkoumání
počítačové infrastruktury
Počítačová infrastruktura je homogenní celek, skládající se ze ze sítě počítačů (kabelové i bezdrátové, pasivní i aktivní prvky), software a uložených informací, atp. Zvláště je zmiňována pro ujasnění rozsahu zkoumání.
Znalecký posudek, zkoumání software
Znalecký posudek, zkoumání
počítačových systémů, programu, software
Počítačový program vytváří programátor zápisem algoritmu v programovacím jazyce. Zdrojový kód je buď přeložen překladačem do strojového kódu, který je pak přímo vykonáván procesorem, nebo je vykonáván interpretem.
Úschova zdrojových kódů a znalecký posudek
Znalecký posudek
s úschovou zdrojových kódů
K eliminaci rizik jak vývojáře, tak zákazníka, je možné nezávisle uložit zdrojové kódy přímo od vývojáře, včetně případných update a to včetně znaleckého posudku. Dle smluvního ošetření je dále zajištěn ke kódu přístup a vydání.
Znalecký posudek, zkoumání internetových systémů
Znalecký posudek, zkoumání
internetových systémů, portálů, služeb, atp.
Ať již jde o samotné webové stránky, složitější systém, komunikaci, platební systémy, sociální sítě, atp., pak velmi často je potřeba zajistit uložená data, popsat funkcionalitu systému, zajistit práci uživatele, atp.
Zkoumání a znalecký posudek podobnosti software
Znalecký posudek, zkoumání
podobnost software
Běžně se stává, že několik subjektů zpracuje software za stejným účelem, velmi podobně a jde o konkurenční boj. V okamžiku ale zneužití částí systému, know-how, přepracování téhož, atp., je situace již odlišná.
Místní šetření znalce
Znalecký posudek, resp.
místní šetření znalce
Ať již pro forenzní zajištění zkoumaného materiálu, stop, důkazů, podkladů, atp., pak znalec vykonává tzv. místní šetření, kdy provádí úkony do nálezové části znaleckého posudku a to v místech potřebných k vypracování.
Znalecký posudek, zkoumání a software audit
Znalecký posudek, zkoumání, audit
legalita software, licence
Mnohdy společnost ani netuší, co její zaměstnanci instalují na počítačové vybavení zaměstnavatele, či využívají software, zdrojové kódy, atp., pod různými licencemi, kdy nemusí znát význam jednotlivých licenčních ujednání.
Zkoumání a znalecký posudek na určení uživatele
Znalecký posudek, zkoumání
s cílem ustanovit (určit) uživatele
Jednou z nejstěžejnějších prací znalce v IT, bývá ustanovení konkrétního uživatele např. PC, komunikace, konkrétního uživatele informačního systému, atp. Historické informace z logu obvykle nestačí.
Popis funkcionality software, znalecký posudek
Znalecký posudek, resp.
průkazný popis funkcionality software
Bývají okamžiky, například při komerčním prodeji software, či při potřebě dokázání určité funkcionality (že nedochází k napadání, využívání ext. zdrojů, atp.), kdy je potřeba průkazně popsat SW, data-flow, atp.
Znalecký posudek, zkoumání digitálního materiálu, resp. souborů
Znalecký posudek, zkoumání
digi. materiálu, uložených dat, resp. souborů
Jak na stacionárních, přenosných zařízeních, počítačích a další technice je obvykle úložiště dat. Zajištění znalcem a zkoumání, poskytuje průkazné zajištění a interpretaci obsahu úložišť a nalezeného obsahu.
Pomoc při sestavení, nebo vyhodnocení IT smluv
Znalecký posudek, zkoumání s cílem
pomoci sestavit, nebo vyhodnotit IT smlouvy
IT prostředí a jeho bezvadný chod bývá strategickým pilířem snad již většiny podniků i freelancerů. Je proto nutné myslet na většinu variant možných rizik, zajistit zákonné povinnosti např k ÚOOÚ, atp.

Znalecké posudky z oboru Ekonomika

Ekonomika v IT (ICT) obecně
Znalecké posudky
v ekonomice IT (ICT) obecně
Znalecké posudky v IT (ICT) odvětví lze poskytnout na software, jakožto veškeré produkty a služby informačních technologií. Obecně lze říci, že jde kvantifikovat i kvalifikovat, resp. ocenit hmotné i nehmotné hodnoty.
Znalecký posudek, ocenění software, licence, databáze, atp.
Znalecký posudek, ocenění
software, licence, databáze, projektu, atp.
Jak například v případě komerčního prodeje, navýšení základního kapitálu, tak i v případě krádeže, nelegálního užití, způsobené škody, atp., je potřeba znalecky ocenit nehmotné produkty informačních technologií.
Znalecký posudek, ocenění internetových projektů
Znalecký posudek, ocenění
domény, internetového projektu, portálu, atp.
Ocenění domény jak samotné, tak včetně obsahu, je velmi složitou záležitostí. Textový řetězec může nabývat hodnot od sta korun, až po několik miliónů. Internetové projekty, stránky, portály, aplikace, služby, systémy, e-shopy, atd.
Znalecké zhodnocení splnění dotačních podmínek
Znalecký posudek, zhodnocení
splnění dotačních podmínek
Z praxe je velmi běžné, že např. při žádosti o dotační tituly, je potřeba činit určitou predikci. Je možné, v oblasti IT, se zpracováním pomoci, tak případně zpětně zhodnotit shodu a posoudit splnění dotačních podmínek.
Znalecký posudek, ocenění způsobené škody
Znalecký posudek, ocenění
způsobené škody, škod
Ať již jde o autorká práva, neoprávněné nakládání, neoprávněný zásah do informačního systému, krádež dat, neoprávněné užití licence, atp., pak je vždy potřeba objektivně určit výši způsobené škody, před vlastním vymáháním.
Znalecký posudek, ocenění informační infrastruktury
Znalecký posudek, ocenění
infrastruktury, počítačové sítě, vybavení
Infrastruktura, resp. počítačová síť a další vybavení (aktivní i pasivní prvky, zásuvky, rack rozvody, strukturovaná kabeláž, atp.), může být například technické zhodnocení budovy, předmětem zvláštního významu, či ocenění, atp.
Znalecké ocenění databáze
Znalecký posudek, stanovení
hodnoty podnikové databáze
Jednou z nejvíce podceňovaných hodnot v podniku bývá hodnota podnikové databáze. Společnost ji obvykle buduje několik let a nabývá miliónových hodnot. Například pro účetní potřeby, navýšení základního jmění, atp.
Znalecký posudek, ocenění efektivity investic do IT
Znalecký posudek, ocenění, zhodnocení
investic do IT a IT oddělení
Ať již ve fázi příprav, či zhodnocení, může být klíčový znalecký posudek na téma efektivity investic do IT produktů, či IT oddělení. Při neznalosti kontextu a problematiky se často investuje neefektivně, či bez monitoringu.
Znalecký posudek, ocenění při konkurzu, exekuci
Znalecký posudek, ocenění
při insolvenčním, či exekučním řízení
Tato služba si klade za cíl, nalézt a ocenit aktiva v IT (ICT), kde je obvykle ani např. insolvenční správce, či samotný podnik nehledá. Jedná se v některých případech až o miliónové hodnoty v nehmotných aktivech společnosti.

IT (ICT), software, informatika, a související

Služby v IT (ICT)
Obecně o službách na poli
informační a telekomunikační technologie
Výpočetní technika, resp. informační technologie (IT) prostupují dnes prakticky všechny odvětví lidské činnosti. Jako softwarový inženýr mohu poskytnout služby a poradenství prakticky nad celým spektrem IT (ICT).
Poradenství v IT a audit
ICT poradenství
a audit
Není lepšího pohledu, nežli nezávislého, z externího prostředí. V případě společností, ale i jednotlivců dochází k tzv. tunelovému vidění a pohled, resp. audit externího profesionála může přinést čerstvý vítr a nové nápady.
Pomoc při vývoji a nasazení software
Pomoc při externím, nebo vlastním
vývoji a nasazení software
Vývoj software není triviální otázkou. V celém postupu je mnoho milníků, kde může dojít k odklonění od očekávání objednatele, funkcionality, atp. a nemusí jít o čistě technický problém. Nabízím pomoc při vývoji i nasazení.
Bezpečnostní audit a IS/IT návrhy
Bezpečnostní audit IS / IT
a návrhy řešení
Má specializace je na poli bezpečnosti, kryptologie, jsem interní auditor ISO 27001 a z praxe vím, že se stále bezpečnost informačních systémů, resp. IT, stále podceňuje. Zastávám efektivní řešení s ohledem na hodnotu aktiv.
Vyhledávání a zprostředkování obchodních příležitostí
Vyhledávání a zprostředkování
obchodních příležitostí v IT
Vzhledem ke své, více jak dvacetileté praxi a kontaktům v oboru, jako ke své radosti z technických řešení a start-upů, pak velmi rád zhodnotím, pomohu s uchopením, nebo zprostředkováním obchodní příležitosti.
Analýza efektivity IT řešení
Analýza efektivity
IT (ICT) řešení
Vždy jsem pro efektivní řešení, čili pro návratnost investic, atp. Například se zvyšováním výdajů do IT zabezpečení se snižuje riziko, kdy ideální stav je při protnutí. Analýza efektivity Vám poskytne objektivní pohled.
Výběrová řízení v IT (ICT)
Pomoc při vyhodnocení a realizaci
výběrových řízení, spojených s IT
Někteří dodavatelé, nebo i zaměstnanci v IT, jsou velmi důležité osoby s přehledem jak o uložených i citlivých datech, klíčovém know-how podniku, s přístupem ke komunikaci, atp. Mohu pomoci s výběrem, či vyhodnocením.
Pomoc s klientem samotným
Pomoc a sběr
požadavků klienta
Z praxe znám, jak je někdy opravdu těžké se sladit s klientem, nebo aby klient formuloval přesně a pochopitelně své požadavky. Přitom zadání je jeden z nejstěžejnějších bodů spolupráce. Nepodceňujte zde nabízené služby.
Pomoc při nasazení, resp. implementaci systémů
Pomoc při nasazení,
resp. implementaci systémů
Při implementaci, resp. nasazení systémů do produkčního nasazení, musí vše zapadnout do sebe, jako díly puzzle. V těchto okamžicích již není místo pro další zjištění, nekompatibilitu s jinými systémy, atp.
Pomoc při provádění a plánování migrace
Pomoc při plánování a provádění
migrace (dat, systémů, databáze, atp.)
Migrace někdy bývá noční můrou techniků. Upravují se formáty dat, projíždí se testovací scénáře, studuje dokumentace a u klíčových systémů se i ti nejzkušenější technici velmi zapotí. Externí pomoc může být výhoda.
Pomoc s částmi, nebo komplexním školením v IT
Pomoc s částmi, nebo komplexním
školení v IT (ICT)
I při využívání té nejlepší výpočetní techniky, jsou naše kroky omezeny našimi znalostmi. Rád pomohu s částí, nebo se zajištěním komplexního školení v oborech informatiky, výpočetní techniky, resp. profilace mé osoby.
Pomoc při vývoji částí, či celých mobilních aplikací
Pomoc při vývoji částí, či celých
mobilních aplikací
Mobilní aplikace jsou fenoménem dnešní doby, hlavně pro rozšířenost tzv. SmartPhone. Prorokuji jim velkou budoucnost, právě i s napojením na stávající systémy, pružné a operativní používání uživateli kdekoli, kdykoli.