Keywords: profesionál IT, odborník, konzultant, projektant, práce, spolupráce, pomoc

Informace ke spolupráci odborníka a profesionála v IT

Soudní znalec, odborník a profesionál v IT (ICT)

Jako soudní znalec musím být zcela objektivní a nestranný, tzn. i poskytované služby nesmí být nijak ovlivněny jak podjatostí vůči zainteresovaným osobám, tak dohodnutému finančnímu ohodnocení. Existuje ale mnoho projektů a požadavků zákazníka, start-upů, apod., kde jsem osloven s potřebou profesionální a odborné pomoci, kde jsem obvykle členem, vedoucím, nebo dohledovým článkem realizačního týmu. Tento text tedy pojednává a přibližuje mé preference, možnosti a motivaci ve spolupráci na ICT projektech, mimo oblast soudního znalectví. V této sféře spolupráce obvykle dochází právě k dohodám, kde je cíl práce ohodnocen dosaženým výsledkem, podílem na dosažených úspěších, apod. Mám velice rád kreativní práci, proto nepohrdnu žádnou nabídkou, popřípadě i finančně nezajímavou, ale tvůrčí a se zajímavou myšlenkou, lidmi, či cílem. Neváhejte mě oslovit právě Vy a právě nyní.

Zaměření profesionála na IT, počítače, software, licence a další

Jednou z nejdůležitějších otázek klienta by mělo být, proč spolupracovat právě s mou osobou. Jak již napovídá i má profese soudního znalce, tak jsem odborníkem v oblasti informačních technologií, se zaměřením na praktický vývoj, využití a nasazení software, resp. aplikací, či celých informačních systémů. Jsem softwarovým inženýrem, tedy se širokým záběrem na celém poli informačních a telekomunikačních technologií a to jak z hlediska technického, manažerského, tak i ekonomického. Z pohledu praxe mám zkušenosti nejvíce v on-line projektech, resp. webových a internetových / intranetových technologiích. Pro příklad nyní spolupracuji na systému, který jsem sám navrhl a účastním se jeho vývoje, realizace a implementace u prvních klientů. Jedná se o bezpečný komunikační nástroj, který by měl nabídnout zacelení poptávky po bezpečné komunikaci na internetu a e-mailem. Tuto službu využije kupříkladu řada právních zástupců, včetně jejich klientů, apod.

Shrnutí oblastní možné spolupráce s IT odborníkem a profesionálem v ICT, počítačích, software a další

Tento článek dále pojednává o možných oblastech spolupráce. Co se týká přímé nabídky služeb, ty se budu snažit co nejvíce rozvinout na webových stránkách v sekci "IT služby (ICT)". Pro prvotní rámec však dostačují níže uvedené možné oblasti spolupráce:

Externí ICT poradenství. Výběr správné IT strategie a technologií vyžaduje znalosti a zkušenosti, kterými vaše organizace nemusí nutně disponovat, případně potřebujete jen doplnit znalosti vašeho interního IT teamu o zkušenosti externího profesionálního partnera.

Audit IT oddělení zjistí, jak a v jaké kvalit vůbec fungují IT procesy ve společnosti

Softwarový audit odhalí stav nainstalovaného softwaru a odhalí případný nelegální software

Bezpečnostní audit IS/IT otestuje úroveň ochrany dat a možnosti zálohování, atp.

Pomoc při realizaci monitoringu IT, který slouží k nepřetržitému sledování dostupnosti a aktuálního stavu sítě, zařízení, atp.

Analýza efektivity (vynakládaných prostředků na) IT odhalí nefunkční a zbytečné procesy

Strategické poradenství pro IS/IT vám pomůže zefektivnit fungování vašich IT procesů

Úschova zdrojových kódů. Kdy například v rámci ochrany odběratele, ale i dodavatele, mohu zajistit úschovu (v rámci sekce soudního znalce i nacenění licence) zdrojových kódů.

Pomoc při vyhodnocení a realizace výběrových řízení. Výběrová řízení a veřejné zakázky si žádají správné zpracování poptávkových, resp. zadávacích dokumentů, zhodnocení nabídek a dodavatelů, provést vhodné a odborné doporučení managementu odběratele, apod.

Vyhledávání a zprostředkování obchodních příležitostí, kdy se výrobci, vývojáři a dodavatelé informačních technologií a služeb nemusí bát mého kontaktování. Rád vyhodnotím a případně nabídnu spolupráci i s portfoliem mých klientů.

Pomoc při sestavení, či vyhodnocení smluv v IT, kde stále historicky dochází k tvorbě nevhodných smluv o dílo, ale není řešeno právo autorské, licenční podmínky, zmíněné zdrojové kódy, apod.


Dále detailněji uvádím možnou podporu při řízení, či realizaci, vývoje software
Sběry a pomoc při požadavcích klienta, kdy tato aktivita je při přípravě každé analýzy klíčová, protože pokud jsou nedostatečně zpracovány základní požadavky zákazníka na celý projekt, je jen s velkými obtížemi následně opravdový cíl projektu dosažen. Proto se při sběru požadavků kompletují cíle, priority, algoritmy výpočtů, relevantní normy apod., aby mohl být projekt úspěšný.

Úvodní analýzy, kdy cílem je rychle a levně zmapovat a popsat současné procesy, případně zmapovat a popsat stávající informační systém, a definovat vizi řešení. Tímto postupem lze výrazně minimalizovat rizika procesu tvorby softwarových projektů již v jejich počátku. Úvodní analýza je písemné zachycení základního modelu chování požadovaného systému do jeho šířky, nikoliv hloubky (detail). Informace jsou zachyceny v přehledné a srozumitelné podobě, aby nedocházelo k nedorozuměním plynoucích z různé technické úrovně zadavatele a dodavatele.

Systémová analýza je písemné zachycení modelu chování požadovaného systému do jeho šířky a hloubky (detail). Informace jsou zachyceny v přehledné a srozumitelné podobě, aby nedocházelo k nedorozuměním plynoucích z různé technické úrovně zadavatele a dodavatele.

Pomoc při systémovém designu, kdy jdo o návrh systémové architektury, obvykle vychází ze zpracované systémové analýzy a je dalším krokem nad připravenými UML modely. Připravuje se fyzický model tříd, fyzický datový model a návrhy modulů a komponent připravovaného systému, případně návrh systémové platformy u informačních systémů.

Pomoc při sestavení a vytvoření prototypu. Prototyp je vynikajícím nástrojem pro představení vybraných částí připravovaného systému klientovi. Tato ukázka vybraných částí navrhovaného systému slouží k tomu, aby si zákazník vytvořil představu, jak bude systém v klíčových částech vypadat a pracovat. Je zde tedy ještě veliký prostor pro upřesnění projektu/aplikace ještě před vlastním programováním celé aplikace.

Pomoc při vlastním programování, kdy dochází k vlastnímu zpracování aplikace/systému, ve zvoleném programovém prostředí, s využitím profesionálních podpůrných vývojových nástrojů, frameworků apod. Zde mohu využít i své kontakty v kruzích programátorů serverových, klientských i mobilních aplikací a různých technologií. Připravený systém dále přechází k testování, kde jsou odstraněny technické chyby různého charakteru.

Pomoc při organizaci a vyhodnocení uživatelského testování. UAT, tedy User Acceptance Testing, (manuální i automatické)je důležitá testovací fáze projektu, ve které probíhá testování systému uživateli, kteří hodnotí, zda systém odpovídá požadavkům, které na něj byly kladeny. Pracuje se s reálnými scénáři používání aplikace a tak je i dobře otestována uživatelská přívětivost a použitelnost připraveného systému.

Pomoc při nasazení, resp. instalaci systému. Instalace zajistí zprovoznění dodávaného systému na produkčních strojích, ať už jsou u klienta nebo se jedná o provoz na HW prostředcích v rámci outsourcingu.

Pomoc při plánování, nebo provedení migrace. Do dodaného systému nebo aplikace je často potřeba převést data z původního systému tak, aby bylo možné s těmito daty dále pracovat a plynule na ně navázat daty novými, která budou již kompletně zpracovávána novým systémem.

Stategie a odborná pomoc při integraci systému. Integrace zajišťuje propojení dodávaného sytému s dalšími aplikacemi, ze kterých mohou být čerpána některá data, nebo naopak, kam je potřeba zpracovávaná data pravidelně přenášet.

Pomoc při částech, či zajištění komplexního školení. Kvalitní proškolení obsluhy systému a jeho uživatelů je jedním z pilířů úspěšného zavedení a následného používání nových aplikací. Uživatelé jsou totiž ti, kteří budou, či nebudou spokojeni. Už i proto by otázka školení rozhodně neměla být podceňována.

Pomoc při vývoji částí, nebo celých mobilních aplikací. Kdy v dnešní době se vyvíjí především propojení firemních informačních systémů s mobilními telefony a tablety pro práci mimo kancelář - na cestách, na schůzkách, v terénu. Realizuje jak on-line internetová řešení, tak samostatné aplikace s následnou synchronizací, kdy uživatel může s údaji a dokumenty pracovat i bez připojení k internetu. V takovém případě se pořízená data sesynchronizují s informačním systémem až následně. Aplikace jsou vyvíjeny v prostředí operačních systémů Apple iOS, Android a Windows Mobile nebo jsou koncipovány pro mobilní web.

Motivace profesionála v IT, cenové ohodnocení a oblíbená činnost

Výše uvedený text je trochu těžkopádný výčet možných praktických rámců, resp. příkladů spolupráce. Mou nejoblíbenější činností je kreativní práce na zajímavých projektech a se zajímavými lidmi. Rád řeším a propracovávám do detailu technické možnosti a přínosy projektů se studií možné proveditelnosti. Jak jsem již uváděl, tak největší zkušenosti mám s internetovými projekty, kde mě láká to široké spektrum potenciálních uživatelů a téměř neohraničené možnosti využití zařízení a dostupných technologií. Cenově je možné se dohodnout na hodninové, či úkolové odměně, kdy aktuální ceník je dostupný na webových stránkách. U zajímavých projektů je možné se domluvit na participaci, barterovém obchodě, apod. Těším se na Vaší nabídku a kontakt.

Informace k možné ICT spolupráci v PDF (pro tisk, formát, či archivaci)